Laat de risico-inventarisatie & -evaluatie leiden tot een win-win situatie.

Deze 4 Recruitment trends gaan 2017 bepalen
januari 3, 2017
Impact van een ontploffing en brand in een transformatorhuisje op de camping
augustus 25, 2017
Show all

Laat de risico-inventarisatie & -evaluatie leiden tot een win-win situatie.

Door: Melvin Peperkamp (uitvoerend consultant, MVK)

In het eerste half jaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is een forse toename ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Toen kwamen er 27 mensen om bij arbeidsongevallen (NOS, 2016).

Een dodelijk ongeval heeft een enorme impact op de familie, vrienden en collega’s. Daarnaast wordt het bedrijf nog geconfronteerd met onderzoek door de Inspectie-SZW en financiële consequenties.

Het is dus voor alle organisaties van belang dat haar medewerkers op een veilige en gezonde manier de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Om veilig en gezond werken te realiseren is het raadzaam de risico’s binnen de organisatie in kaart te brengen. Dit kan middels een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Uit de RI&E komt dan een plan van aanpak waarin maatregelen vermeld staan om risico’s te elimineren, of in ieder geval te verminderen.

Zo kunnen de medewerkers veiliger en gezonder te werk gaan en kan het aantal arbeidsongevallen met of zonder een dodelijke afloop worden teruggedrongen.

De risico-inventarisatie & -evaluatie door DH-pro

DH-pro wil voor zoveel mogelijk organisaties continuïteit van bedrijfsvoering realiseren. Dat begint met het uitvoeren van de RI&E. Tijdens uitvoering van de RI&E besteedt DH-pro aandacht aan:

  • Visie, missie en strategie van de organisatie
  • De betrokken werknemers, ingeleend personeel, bezoekers, etc.
  • Risicomanagement: de mate waarin risico’s voor veiligheid en gezondheid worden beheerst
  • Compliance management: In hoeverre voldoet de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving

De uitgangspunten voor de RI&E van DH-pro zijn de missie, visie en strategie van de organisatie. Van daaruit wordt bekeken wat het belang is van een optimale inzetbaarheid van de medewerkers en ingeleenden. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s, alsmede de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting kunnen de inzetbaarheid belemmeren. Daarom worden deze risico’s in kaart gebracht. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre de organisatie voldoet aan geldende arbowet en –regelgeving teneinde te bepalen welke aansprakelijkheidsrisico’s voor de organisatie gelden. Tot slot wordt beoordeeld in hoeverre de risico’s in de organisatie beheerst worden.

Deze werkwijze heb ik kunnen toepassen bij een zorginstelling. De organisatie heeft een gezonde groeiambitie. Daarnaast is de zorgmarkt enorm in ontwikkeling, zijn patiënten mondiger geworden en speelt digitalisering een grote rol. Om in te spelen op deze ontwikkelingen heeft de zorginstelling semi-autonome teams gevormd, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden meer naar de professionals op de werkvloer gedelegeerd zijn. Tegelijk is kenmerkend voor deze organisatie dat de werknemerspopulatie vergrijst. Algemeen bekend is dat een ouder wordende medewerker minder fysieke belastbaar is, gevoeliger is voor werkdruk en het lastiger vindt om met vernieuwingen om te gaan. Uit gesprekken met verschillende medewerkers van de zorginstelling wordt dit beeld bevestigd, zeker gezien de ontwikkelingen in de organisatie. Dit inzicht zorgt er niet alleen voor dat de organisatie de juiste beheersmaatregelen zal treffen, maar ziet met deze maatregelen eveneens dat het slagen in haar visie en missie erdoor bevorderd wordt. Tel daarbij op dat het risico op zeer vervelende effecten als ongevallen, maar ook werkgerelateerd ziekteverzuim of beroepsziekten zo veel mogelijk wordt voorkomen en dat daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt bevorderd. Goed dus voor de medewerkers en voor de organisatie, een echte ‘win-win situatie’.